ssdd22

Mulighederne for både at sælge og købe udstyr til pasning og pleje af heste, til ridning og meget andet online er bedre end nogensinde. Mange benytter sig af muligheden for at tjene en ekstra skilling eller gøre et godt køb. Er du en af dem, der sælger hesteudstyr af den ene eller den anden art online, er det vigtigt, at du vælger et godt og pålideligt fragtfirma, så du fremstår troværdig og pålidelig over for dem, der køber ting af dig. Nedenfor kan du få et overblik over, hvad du skal eller kan overveje, når du vælger et fragtfirma. Listen er ikke udtømmende, men kan være et godt sted at starte.

Indpakning af pakke

Leveringstid

Har du planer om at fortsætte med at sælge udstyr online, kan det være en idé at tænke i at skabe sig et godt ry blandt dine købere – og på den både blandt det bredere fællesskab af hesteejere og hesteinteresserede online. Det kan du blandt andet gøre ved at vælge et fragtfirma, der tilbyder hurtige leveringstider. Det er nemlig noget, der giver tilfredse kunder. Der kan være meget stor forskel på de leveringstider, de enkelte fragtfirmaer kan yde. Nogle kan være op til en uge om at levere en pakke, mens andre kan levere på et enkelt døgn. Disse ekstremt hurtige fragtfirmaer er der kommet flere af på markedet inden for den seneste tid, og det kan derfor være en idé at undersøge disse nærmere.

Pris

Det er bestemt heller ikke uden betydning, hvad det koster at få leveret en pakke. Når du forhandler med en køber, skal I aftale, hvem af jer, der betaler leveringsomkostningerne, eller du kan lade det fremgår af annoncen til at begynde med. Uanset hvad er det en fordel at vælge et fragtfirma, der tilbyder lave priser – enten kan du selv spare penge, eller også kan du sikre dig en mere tilfreds køber i den anden ende.

Lille papkasse

Tracking af pakker

Sidst men ikke mindst kan det være en fordel at vælge et fragtfirma, der tilbyder tracking af pakker. Du kan eksempelvis vælge GLS tracking. Også her er der tale om en service for køber, der på denne måde får mulighed for at holde øje med, hvor langt pakken er, fra den afsendes, til den når frem til dem.